Klachtenregeling.

Direct contact opnemen.

  Klachtenregeling

  Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de cliënt desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als de cliënt de opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en verbeteringen doorvoeren.

  Omdat Alsberg Accountants & Adviseurs B.V. klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Cliënten kunnen een klacht bij ons indienen op de volgende manieren: schriftelijk, per mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Is het probleem van de cliënt met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens de cliënt niet voor een gesprek, dan kan de cliënt de klacht formeel schriftelijk indienen.

  Tijdsduur

  Binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden kunnen cliënten een klacht indienen. Eventuele klachten over de hoogte van de declaratie danwel de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de desbetreffende declaratie schriftelijk aan Alsberg Accoutnants & Advsieurs kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht de juistheid en de verschuldigdheid van de declaratie te erkennen. Na ontvangst van de klacht zendt de klachtencoördinator binnen drie werkdagen een door hem ondertekende ontvangstbevestiging aan de cliënt, waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht door de klachtencoördinator schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

  Lichte klachten worden binnen twee weken afgehandeld. Zwaardere klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld.

  Klokkenluidersregeling(art 32 lid 1, VAO)

  Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Alsberg Accountants & Adviseurs of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

  Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij een van de externe kwaliteitsbeoordelaars (vertrouwenspersoon) van Alsberg Accountants & Adviseurs middels een brief of emailbericht;

  De vertrouwenspersoon heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding;

  Uiterlijk na 4 weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken kan worden gedaan, meld de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.

  Tot slot

  Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

  Heeft u vragen?

  Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen in de markt en de wet- en regelgeving op de voet, waardoor kennis en deskundigheid altijd up-to-date is